Pravidla malé kopané

Hrací plocha

Hrací plocha má tvar obdélníku: délka 44m-54m, šířka 22m-30m.

Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje jsou 2,5 m do strany od každé brankové tyče a 6 m kolmo od branky směrem k půli hřiště. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky, tj. 1 m za brankovým územím.

Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.

Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3x2 m. Doporučeným rozměrem je 3,8x 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li sít poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.

Míč

Míč pro malou kopanou je shodný s míčem na kopanou.

Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.

Počet hráčů

Hry se zúčastní dvě mužstva, každé má na hrací ploše nejvýše 6 hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, je-li o tom rozhodčí předem uvědomen. Tato výměna se nepovažuje za střídání.

K utkání musí nastoupit mužstva nejméně s 4 hráči. Během utkání muže počet hráčů klesnout na 3. Klesne-li počet hráčů pod 3, rozhodčí utkání ukončí a výsledku rozhodne výbor.

Počet hráčů uvedených na zápise o utkání je maximálně 15. Všichni hráči uvedení v zápisu o utkání (tedy i na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání od jeho zahájení do podepsání zápisu po jeho skončení. Tzn., že muže být vyloučen i hráč ze střídačky.

Střídání pobíhá v přerušené hře, středem jedné ze dvou postranních čár. Nestane-li se tak, rozhodčí hru přeruší a potrestá špatné střídající hráče žlutou kartou.

Kapitán vykonává svou funkci i v době, kdy není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že svou funkci nemůže vykonávat, určí si mužstvo zástupce, který funkci převezme.

Mužstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit.
Za domluvený výsledek, tzn., že se mužstvo nesejde, utkání neodehraje, ale je nahlášen výsledek, budou obě mužstva potrestána pokutou 100 Kč, a kontumační prohrou.

Výstroj hráčů

Mužstvo nastupuje v jednotném úboru minimálně horní části těla. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi je zakázáno.

Oblečení brankáře musí být barevně odlišné od oblečení ostatních hráčů.

Hráč startuje v jakémkoliv druhu sportovní obuvi. Nejsou povoleny kopačky se šroubovacími kolíky.

Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo jiného hráče (např. sádrovou dlahu).

Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

Rozhodčí

Rozhodčí má neomezenou pravomoc vyplývající z dodržování pravidel, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a končí až po utkání podepsáním zápisu. Jeho pravomoc se vztahuje i na přestupky vzniklá mino hru, v přerušené hře a před podepsáním zápisu.

Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí jsou konečná.

Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení hráče sdělí hráči důvod trestu. Totožnost potrestaného musí být mimo veškerou pochybnost.

Jediné kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se muže v přerušené hře slušnou formou obrátit na rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

Rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
1) pokud počet hráčů jednoho týmu poklesne pod 4
2) na zákrok policie
3) při úmrtí některého z hráčů
4) při násilí páchané na rozhodčím – inzultaci (inzultací se rozumí: udeření, kopnutí úmyslné vražení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem, plivnutím apod.)

Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
1) pro tmu
2) pro špatné povětrnostní podmínky a nezpůsobilost hrací plochy
3) odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím (1 až 2 minuty)
4) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni mužstev na výzvu rozhodčího.
5) Pro trvalý nezájem jednoho (obou) mužstev na dodržení regulérnosti utkání.
6) Pro hrubé nesportovní projevy diváku, např. při opakovaném vniknutí na hrací plochu.

Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně.
Toto ústní napomínání a vyloučení má stejnou platnost jako udělení žluté nebo červené karty.
To, že rozhodčí nemá karty, uvedou kapitáni do zápisu o utkání.

Každý tým je povinen vybrat jednoho hráče, který zastává pozici rozhodčího.

Vybraný rozhodčí týmem je povinen dbát na pokyny vedení svazu a pískat svazem vybraná utkaní

Doba hry

Hraje se 2 x 15 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.

Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas určený ke hře promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování hry. Rovněž upozorní kapitány, kolik minut bude nastavovat.

Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou mužstev a v případě, že utkání bylo zahájeno se zpožděním, upustit.

Při nerozhodném výsledku po 24-ti minutách se nastavuje dalších 2x6 minut, které se odehrají celé, i když byla vstřelena branka.

Při nerozhodnutém výsledku i po prodlouženém čase následují trestné kopy.

Zahájení hry

Na začátku utkání a při každém přerušení se hra zahajuje výkopem nebo vhazováním.

Minimální vzdálenost hráčů mužstva, jež kop neprovádí je 4,5 metru od míče.

Míč je ve hře tehdy, když při kopu opíše dráhu odpovídající jeho obvodu. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč toto území opustit, jinak se kop opakuje.

Dosažení branky

Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou cáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího mužstva neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míče, nikoliv brankáře.

O dosažení branky rozhoduje rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.

Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do souperovy branky přímo:
1) z výkopu (zahajovacího, po brance)
2) z nepřímého volného kopu
3) z kopu od branky
4) z vyhazování brankáře rukou
5) z autového vhazování
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

 Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do vlastní branky:

1) z autového vhazování
2) ze všech volných kopu

V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.

Postavení mino hru

Postavení mimo hru v malé kopané neexistuje.

Volné kopy

přímý kop, z něhož muže být dosaženo branky

nepřímý kop, z něhož nemůže být dosaženo branky

hráči mužstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 4,5 m od míče, dokud se míč nedostane do hry. Výjimku tvoří případ, kdy bránící hráči stojí na brankové čáre. Při porušení vzdálenosti nechá rozhodčí kop opakovat a provinivší se hráče napomene žlutou kartou.

Hráč, který provádí kop, se muže míče dotknout až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se mužstvu.

Nepřímý volný kop signalizuje rozhodčí zvednutím ruky.

Pokutový kop

Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop, a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním pokutovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.

Pokutový kop se provádí ze značky 7 m od středu branky.

Při provedení poutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše.

Všichni hráči, kromě brankáře a exekutora, musí být mimo pokutové území a nejméně 4,5 m od pokutové značky.

Výkop od branky

Přejde-li míč brankovou čarou mimo prostor branky vinou útočícího mužstva, provádí se kop od branky.

Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území.

Míč se dostává do hry teprve, když opustí pokutové území.

Z výkopu od brány nelze přímo dosáhnout branky.

Hra brankáře

Brankář smí hrát rukou pouze v pokutovém území.

Malou domu smí brankář chytit rukou pouze je-li sehrána částí těla od pasu výše. Míč vhozený spoluhráčem z autového vhazování nesmí chytit rukou. Při porušení těchto ustanovení nařídí rozhodčí přímý volný kop z místa, kde brankář míč zachytil rukou a potrestá brankáře žlutou kartou.

Rozehrání míče

Mužstvo, které rozehrává míč po jakémkoliv zahájení, či přerušení hry, musí toto rozehrání provést nejpozději do 10 vteřin od okamžiku, kdy je k tomuto rozehrání hráč připraven. (např. stojí s míčem u autové cáry, má míč položený v pokutovém území nebo kdekoliv jindy před rozehráním volného kopu atp. )

Neprovede-li mužstvo rozehrávku do 10 vteřin, rozhodčí přenechá míč k rozehrávce soupeři ze stejného místa (z hranice pokutové území při výkopu od branky).

Sazebník trestu za porušení pravidel

slovní inzultace rozhodčího (jakékoliv hrubé nadávky, pokřikování, atp. či opakované, byt slušné pokřikování na rozhodčího po již dříve udělené ŽK)-ČK + 1 stop

fyzická inzultace (viz bod 5. 6 oddíl Rozhodčí) – ČK, ukončení zápasu + stop do konce turnaje

zadržení protihráče rukou v gólové šanci – ČK

úmyslné hraní rukou, které zastaví akci soupere – ČK

hra brankáře rukou mimo pokutové území – ŽK

sražení protihráče zezadu, či jiný zvlášť nebezpečný faul – ČK + minimálně 2x stop

napadení protihráče, či vzájemná potyčka v přerušené hře (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, plivnutí atp.)-ČK + 5x stop

napadení protihráče, či vzájemná potyčka v přerušené hře, jež způsobí zranění (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, atp.) – CK + doživotní stop

neoprávněný start – kapitán mužstva, které se provinilo – 1x stop

hráč, který neoprávněně nastoupil-2x stop

O trestech za ČK, či jiný přestupek proti Pravidlům MK nebo Soutěžního řádu MK v ostatních případech rozhodne Disciplinární komise na základě zápisu o utkání, výslechu rozhodcích, zástupců zainteresovaných mužstev a případných svědků.

Skluzy

je zakázán skluz – výklad:

Skluzem se rozumí jakékoliv klouzání se vpřed či do stran po povrchu hrací plochy za využití jeho kluzkosti za účelem zabránit protihráči v další hře. Pokud není skluz veden proti osobě protihráče nebo jiným nebezpečným způsobem, netrestá se. Nezáleží na vzdálenosti od protihráče, ale na směru vedení zákroku. Pokud je skluz veden do souboje s protihráčem, trestá se volným přímým kopem. Pokud je při tom protihráč nebezpečně ohrožen, trestá se navíc napomenutím. Pokud dojde k přímému zasažení protihráče, trestá se vyloučením. Brankáři ve vlastním pokutovém území je povoleno hrát skluzem i při souboji o míč za předpokladu, že si nepočíná nebezpečně vůči protihráči.